UDI全场景解决方案

UDI Total Solution

 

生产企业

 

UDI发码

厂家UDI咨询

产线&海关赋码

UDI追溯…

经营企业

 

经销商UDI咨询
UDI解析
信息系统改造
UDI追溯…

医疗机构

 

UDI知识培训服务

医疗器械基础字典数据服务
FLI+UDI云订单
FLI+SPD(UDI模块)

监管机构

 

UDI知识培训服务
UDI相关课题研究
UDI数据库数据质量监测
其他维度合作...

  • 点击留言

    联系热线

    010-84438357

    010-84438324

     

UDI是什么 

What is UDI

 

医疗器械唯一标识(Unique Device Identification,简称 UDI)

 

是指在医疗器械产品或者包装上附载的,由数字、字母或者符号组成的代码,用于对医疗器械进行唯一性识别。

 

(《医疗器械唯一标识系统规则》第三条)